ဗြီဒီယိုဖိုင္မ်ား (ျမန္မာ)

online မွ တရားနာယူၾကေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအေနျဖင့္ မိမိနာယူရာ folder အတြင္းမွ video နံပါတ္စဥ္အတုိင္း ဆရာရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္မ်ားကို နာယူႏိုင္ၾကပါသည္။

ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအေနျဖင့္ မိမိနာယူလ်က္ရွိေသာ video အပုဒ္၏ အမည္ႏွင့္ အခ်ိန္ေနရာကို စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖင့္ မွတ္သားထားလ်င္ ေနာက္ရက္မ်ားအတြက္ ဆက္လက္နာယူရန္ ပိုမိုလြယ္ကူပါလိမ့္မည္။