အေျခခံအဆင့္ အသံဖိုင္

Written by shwe

online မွ တရားနာယူၾကေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအေနျဖင့္ မိမိနာယူရာ folder အတြင္းမွ တရားစာအုပ္ pdf ကို download ရယူၿပီး ယင္း folder အတြင္းမွ MP3 တရား နံပါတ္စဥ္အတုိင္း စာအုပ္ pdf ကိုဖြင့္ဖတ္လ်က္ ဆရာရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္မ်ားကို နာယူႏိုင္ၾကပါသည္။


ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအေနျဖင့္ မိမိနာယူလ်က္ရွိေသာ စာအုပ္စာမ်က္ႏွာႏွင့္ ေရာက္ရွိ MP3 အပုဒ္၏ အမည္ႏွင့္ အခ်ိန္ေနရာကို စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖင့္ မွတ္သားထားလ်င္ ေနာက္ရက္မ်ားအတြက္ ဆက္လက္နာယူရန္ ပိုမိုလြယ္ကူပါလိမ့္မည္။