ဆရာေဒါက္တာစိုးလြင္ ေဟာၾကားထားေသာ တရားေတာ္မ်ားအား အသံသြင္းထားေသာ SD Cards မ်ား၊ စာအုပ္မ်ား၊ CD မ်ားကို ေအာက္ပါ ေနရာမ်ားတြင္ ၀ယ္ယူရရွိနိုင္ပါသည္။

ရန္ကုန္
၁။ အလင္းတန္း ကိုမ်ဳိုး၊ ယုဇန ပလာဇာ၊ ရန္ကုန္။
၂။ ေဒါက္တာ ေရႊထြန္း၊ အမွတ္ ၄၉၊ စက္မူ ၂ လမ္း၊ ေမတၱာၫြန္႔၊ တာေမြ။
၃။ ေဒၚဝါႏု No.42/9 River View ပင္လုံ အပိုင္း( ၄)၊ ဖုန္း ၀၉ ၄၂၁၁ ၂၂၀ ၂၄၊ ၀၉ ၄၄၂၂ ၅၅၅ ၁၁
၄။ YKKO ေၾကးအိုး ဆိုင္မ်ား

မႏၱေလး
"ဆန္း" စာေရးကိရိယာ
အမွတ္(၇၁)၊ ၇၃ လမ္း၊ ၂၉ & ၃၀ လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။

တရားစာအုပ္မ်ား (ျမန္မာဘာသာ)


စာအုပ္နံပါတ္ (၄၄)

စာအုပ္နံပါတ္ (၄၅)

စာအုပ္နံပါတ္ (၄၆)

စာအုပ္နံပါတ္ (၄၇)

စာအုပ္နံပါတ္ (၄၈)

စာအုပ္နံပါတ္ (၄၉)

စာအုပ္နံပါတ္ (၅၀)

စာအုပ္နံပါတ္ (၅၁)

စာအုပ္နံပါတ္ (၅၂)

စာအုပ္နံပါတ္ (၅၃)

စာအုပ္နံပါတ္ (၅၄)

စာအုပ္နံပါတ္ (၅၅)