ဆရာေဒါက္တာစိုးလြင္ ေဟာၾကားထားေသာ တရားေတာ္မ်ားအား အသံသြင္းထားေသာ SD Cards မ်ား၊ စာအုပ္မ်ား၊ CD မ်ားကို ေအာက္ပါ ေနရာမ်ားတြင္ ၀ယ္ယူရရွိနိုင္ပါသည္။

ရန္ကုန္
၁။ အလင္းတန္း ကိုမ်ဳိုး၊ ယုဇန ပလာဇာ၊ ရန္ကုန္။
၂။ ေဒါက္တာ ေရႊထြန္း၊ အမွတ္ ၄၉၊ စက္မူ ၂ လမ္း၊ ေမတၱာၫြန္႔၊ တာေမြ။
၃။ ေဒၚဝါႏု No.42/9 River View ပင္လုံ အပိုင္း( ၄)၊ ဖုန္း ၀၉ ၄၂၁၁ ၂၂၀ ၂၄၊ ၀၉ ၄၄၂၂ ၅၅၅ ၁၁
၄။ YKKO ေၾကးအိုး ဆိုင္မ်ား

မႏၱေလး
"ဆန္း" စာေရးကိရိယာ
အမွတ္(၇၁)၊ ၇၃ လမ္း၊ ၂၉ & ၃၀ လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။

တရားစာအုပ္မ်ား (ျမန္မာဘာသာ)


စာအုပ္နံပါတ္ (၂၉)

စာအုပ္နံပါတ္ (၃၀)

စာအုပ္နံပါတ္ (၃၁)

စာအုပ္နံပါတ္ (၃၂)

စာအုပ္နံပါတ္ (၃၃)

စာအုပ္နံပါတ္ (၃၄)

စာအုပ္နံပါတ္ (၃၅)

စာအုပ္နံပါတ္ (၃၆)

စာအုပ္နံပါတ္ (၃၇)

စာအုပ္နံပါတ္ (၃၈)

စာအုပ္နံပါတ္ (၃၉)

စာအုပ္နံပါတ္ (၄၀)

စာအုပ္နံပါတ္ (၄၁)

စာအုပ္နံပါတ္ (၄၂)

စာအုပ္နံပါတ္ (၄၃)