ဆရာေဒါက္တာစိုးလြင္ ေဟာၾကားထားေသာ တရားေတာ္မ်ားအား အသံသြင္းထားေသာ SD Cards မ်ား၊ စာအုပ္မ်ား၊ CD မ်ားကို ေအာက္ပါ ေနရာမ်ားတြင္ ၀ယ္ယူရရွိနိုင္ပါသည္။

ရန္ကုန္
၁။ အလင္းတန္း ကိုမ်ဳိုး၊ ယုဇန ပလာဇာ၊ ရန္ကုန္။
၂။ ေဒါက္တာ ေရႊထြန္း၊ အမွတ္ ၄၉၊ စက္မူ ၂ လမ္း၊ ေမတၱာၫြန္႔၊ တာေမြ။
၃။ ေဒၚဝါႏု No.42/9 River View ပင္လုံ အပိုင္း( ၄)၊ ဖုန္း ၀၉ ၄၂၁၁ ၂၂၀ ၂၄၊ ၀၉ ၄၄၂၂ ၅၅၅ ၁၁
၄။ YKKO ေၾကးအိုး ဆိုင္မ်ား

မႏၱေလး
"ဆန္း" စာေရးကိရိယာ
အမွတ္(၇၁)၊ ၇၃ လမ္း၊ ၂၉ & ၃၀ လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။

တရားစာအုပ္မ်ား (ျမန္မာဘာသာ)


စာအုပ္နံပါတ္ (၁၅)

စာအုပ္နံပါတ္ (၁၆)

စာအုပ္နံပါတ္ (၁၇)

စာအုပ္နံပါတ္ (၁၈)

စာအုပ္နံပါတ္ (၁၉)

စာအုပ္နံပါတ္ (၂၀)

စာအုပ္နံပါတ္ (၂၁)

စာအုပ္နံပါတ္ (၂၂)

စာအုပ္နံပါတ္ (၂၃)

စာအုပ္နံပါတ္ (၂၄-၁)

စာအုပ္နံပါတ္ (၂၄-၂)

စာအုပ္နံပါတ္ (၂၅)

စာအုပ္နံပါတ္ (၂၆)

စာအုပ္နံပါတ္ (၂၇)

စာအုပ္နံပါတ္ (၂၈)