ကုသိုလ္ ပါ၀င္နိုင္ရန္

 

၁။ ဆရာေဒါက္တာ ဦးစိုးလြင္ ေရးသားေသာ တရားစာအုပ္မ်ား၊ နံနက္ခင္းေဟာၾကားေသာ တရားမ်ားကို ေရးသားထုတ္ေ၀ေသာ စာအုပ္မ်ား၊ တရားေဆာင္ပုဒ္မ်ားကို လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားအျဖစ္ ထုတ္ေ၀ရန္ ရန္ပံုေငြ
၂။

ေဟာတရားမ်ားကို MP3 VCD DVD ေခြမ်ား ထုတ္ေ၀ရန္ ရန္ပံုေငြ

၃။

လစဥ္က်င္းပေနၾက ၅-ရက္သင္တန္းမ်ားတြင္ ေ၀ငွေသာ စာအုပ္မ်ား၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ MP3 VCD DVD ေခြမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြ

၄။

မႏၱေလးၿမိဳ႕ေပၚ တရားပြဲ၊ နယ္ တရားပြဲမ်ား၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တရားပြဲမ်ားနွင့္ ႏိုင္ငံျခားတရားပြဲမ်ားတြင္ ေ၀ငွေသာ စာအုပ္မ်ား၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ MP3 VCD DVD ေခြမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြ

၅။

ႏွစ္စဥ္က်င္းပေသာ သႀကၤန္ ၇-ရက္ တရားစခန္းတြင္ ေ၀ငွေသာ စာအုပ္ MP3 VCD DVD ေခြမ်ား၊ ဓမၼသာကစၧာေဆြးေႏြး၀ိုင္းမ်ားတြင္ ေ၀ငွေသာ စာရြက္ စာတမ္းမ်ား ရန္ပံုေငြ

 

 

 ၁။ အပါတ္စဥ္ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္ က်င္းပေသာ ဓမၼေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေ၀ငွေသာ စာအုပ္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြ
၂။  ၄၂-ရပ္ကြက္ ေျမာက္ဒဂံုရွိ မဟာေဗဓိ ဗုဒၶဂယာ ေက်ာင္းတိုက္အတြင္း ေဆာက္လုပ္မည့္ ၀ိသုဒၶိမဂ္ ဓမၼလမ္း ၀ိပႆနာသင္တန္း (ရန္ကုန္) အေဆာက္အဦး ေဆာက္လုပ္ျခင္း ရန္ပံုေငြ

 

 

တည္ေဆာက္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား

 

တည္ေဆာက္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား

၁။ ေရႊတိဂံုေစတီ ပံုစံတူ ဥာဏ္ေတာ္ ေပ၄၀ ရွိေစတီ၊ ေစတီရံ ၂၄-ဆူ၊ ေပ ၄၀ ပတ္လည္ ေစတီရင္ျပင္ေတာ္၊ တံခြန္တိုင္
၂။ ေျမပံုေက်းရြာမွ ရိပ္သာထိ 11KV လုိင္းတည္ေဆာက္ျခင္း
၃။ 315 KVA transformer ႏွင့္ Capacitor Bank လုပ္ငန္း
၄။

ရိပ္သာတြင္း လုပ္ငန္း 0.4 လို္င္း ေပ-၇၀၀ တည္ေဆာက္ျခင္း

၅။ ၂-ေယာက္အိမ္ ၄-ခန္းတြဲ ၆-ေဆာင္ႏွင့္ အမ်ားသံုး သန္႔စင္ခန္း တည္ေဆာက္ျခင္း
၆။

၂-ေယာက္အိပ္ ၂-ခန္းတြဲ ၁-ေဆာင္

၇။ ေပ၅၀xေပ၄၀ ေဘာဇနေဆာင္တည္ေဆာက္ျခင္း
၈။ ေပ၄၅xေပ၂၆ ခ်က္ျပဳတ္ေဆာင္
၉။ ေပ၅၀xေပ ၂၆ ဧည့္ခံေဆာင္
၁၀။ ေပ၄၀x ေပ၁၉ သန္႔စင္ခန္းႏွင့္ ေရခ်ဳိးခန္း

တည္ေဆာက္ဆဲ လုပ္ငန္းမ်ား

 

တည္ေဆာက္ဆဲ လုပ္ငန္းမ်ား

၁။ ရိပ္သာအ၀င္လမ္း ေျမညိွလုပ္ငန္း
၂။ ေဘာဇနေဆာင္ေတာင္ဘက္ လမ္းေျမညိွျခင္းလုပ္ငန္း
၃။ ရိပ္သာေျမာက္ဘက္ေပ ၄၀၇ အရွည္ ေျမတားနံရံႏွင့္ သံဇကာစည္းရိုး ကာရံျခင္း
၄။ ေဘာဇနေဆာင္ ေတာင္ဘက္ ကားရပ္နားရန္ ေျမကြက္ ေျမညိွျခင္းလုပ္ငန္း
၅။ ေယာဂီေဆာင္မ်ားအၾကား ေျမညိွျခင္းလုပ္ငန္း

လ်ာထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား

 

လ်ာထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား

၁။ ေယာဂီေဆာင္မ်ားအၾကား ကြန္ကရစ္လမ္းႏွင့္ ေရဆင္းေျမာင္းလုပ္ငန္းမ်ား
၂။ ေယာဂီေဆာင္မ်ားအၾကား ကြန္ကရစ္လမ္းႏွင့္ ေရဆင္းေျမာင္းလုပ္ငန္းမ်ား
၃။ ရိပ္သာ ေနာက္ဘက္ ၆-ေပ အျမင့္ အုတ္တံတုိင္း ေပ ၄၄၀ ကာရံျခင္းလုပ္ငန္း
၄။

ေယာဂီေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဘာဇနေဆာင္မ်ားအတြက္ 0.4 လိုင္း ေပ- တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ Service ႀကိဳး သြယ္တန္းျခင္းလုပ္ငန္း

၅။ ရိပ္သာအတြင္း ကြန္ကရစ္လမ္းမ်ားခင္းျခင္းလုပ္ငန္း၊ အရိပ္ရပင္မ်ားစိုက္ပ်ဳိးျခင္း
၆။ ဒုတိယအဆင့္ ေစတီရင္ျပင္လုပ္ငန္း
၇။ ကမၼ႒ာနာစရိယေဆာင္ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း
၈။ ေပ ၁၅၀x ေပ ၇၀ ဓမၼာရံုတည္ေဆာက္ျခင္း
၉။ ရိပ္သာ ေတာင္ဘက္ျခမ္း ၃-ေယာက္အိပ္ ေယာဂီေဆာင္ ၆-ေဆာင္ တည္ေဆာက္ျခင္း

 

၁။ မႏၱေလး အလုိေတာ္ျပည့္ေက်ာင္းတုိက္ရွိ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ သာမေဏ ၇-ပါးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သား သာမေဏငယ္မ်ားအား ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းျခင္း
၂။ ၄၂-ရပ္ကြက္ ေျမာက္ဒဂံု မဟာေဗာဓိ ဗုဒၶဂယာေက်ာင္းတုိက္ရွိ ဗုဒၶဂယာမွ ရွင္သာမေဏ အပါး၈၀ ေက်ာ္အား ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းျခင္း